Menu

Fundusze UE 2014-2020

W najbliższym czasie zostaną uruchomione konkursy grantowe, dzięki którym przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać z BEZZWROTNYCH dotacji przeznaczonych m.in. na:

 

  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. Wdrażanie innowacji o charakterze technologicznym. Możliwy zakres inwestycji: zakup środków trwałych, maszyn i urządzeń; zakup nieruchomości i budynków, materiałów i prac budowlanych; zakup wartości niematerialnych i prawnych, patentów, licencji, know – how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, oprogramowania, dofinansowanie od 25% do 70% kosztów, maksymalnie w wysokości 6 000 000,00 PLN, Termin naboru: lipiec 2016 – wrzesień 2016,
  • Regionalny Program Operacyjny woj. Małopolskiego – 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich przedsiębiorstw. udział w imprezach targowo-wystawienniczych; specjalistyczne usługi doradcze w zakresie umiędzynaradawiania działalności, dofinansowanie 85%, Ogłoszenie konkursu: Marzec 2016,
  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – 3.2.1 Badania na rynek. inwestycje, polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 10 mln zł. Ogłoszenie konkursu 27 kwietnia 2016 r. Projekty muszą wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje

 

Nasza firma zapewnia kompleksową i rzetelną obsługę w realizacji projektów unijnych. Zapraszamy do współpracy!

  1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw jest ukierunkowane na wsparcie projektów B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa.
Wsparcie jest przeznaczone zarówno do małych i średnich jak i do dużych przedsiębiorców, przy czym możliwe jest organizowanie naborów dedykowanych wyłącznie jednej z ww. grup firm. Finansowane projekty obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe.
Warunkiem otrzymania dofinansowania jest komercjalizacja wyników prac B+R, rozumiana jako wdrożenie wyników projektu we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzania do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.

Instytucja prowadząca nabory projektów: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

  1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Instytucja koordynująca: Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego

Nabory będą realizowane po zakończeniu trwających nadal konsultacji społecznych, prawdopodobnie w II połowie 2015 r. Wysokość wsparcia: nadal nieznana.

Działanie 3.3 UMIĘDZYNARODOWIENIE MAŁOPOLSKIEJ GOSPODARKI

m.in. poprzez.: organizację zagranicznych misji gospodarczych małopolskich przedsiębiorców, organizację konferencji, opracowywanie analiz rynków zagranicznych, ułatwianie nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi,

opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych, w szczególności w celu umiędzynarodowienia, opracowanie strategii / planu działalności międzynarodowej, udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne.

Działanie 3.4 ROZWÓJ I KONKURENCYJNOŚĆ MAŁOPOLSKICH MŚP:

w tym m.in.: rozwój sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny); inwestycje dotyczące stosowania w działalności gospodarczej technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

W przypadku przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju (do 24 m-cy) środki

będą wykorzystane na wsparcie inwestycyjne i wspomaganie rozwoju kolejnych

etapów ich dojrzałości gospodarczej. Natomiast w przypadku przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku dłużej niż 24 m-ce, finansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne mające na celu rozwój/rozbudowę przedsiębiorstw, przedsięwzięcia prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, zwiększające skalę działalności, prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu.