Menu

Eksperci

dr Rafał Olszowski – specjalista w dziedzinie zarządzania projektami, absolwent studiów podyplomowych w Akademii Górniczo-Hutniczej (zarządzanie projektami informatycznymi) oraz w Akademii Leona Koźmińskiego (zarządzanie projektami finansowanymi z funduszy strukturalnych UE), doktor nauk społecznych: specjalizacja nauki o polityce (Uniwersytet Jagielloński). Posiada doświadczenie w koordynowaniu wdrożeń technologii ICT w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 i 8.2 (m.in. WND-POIG.08.02.00-12-084/09 oraz projekt WND-POIG.08.01.00-12-390/09) a także w koordynowaniu programów edukacyjnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1.1 („Nowoczesne technologie w pracy biurowej” POKL.08.01.01-12-185/08, „Akademia Konkurencyjności Interstal & ATT” POKL.08.01.01-12-254/12, „Małopolskie firmy w Internecie. Bezpieczeństwo i konkurencyjność”, POKL.08.01.01-12-252/12). Prezes zarządu Instytutu Aurea Libertas.

Grzegorz Witkowski – ekspert w dziedzinie strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, w latach 2004-2005 stypendysta Komisji Europejskiej, brał udział w pracach wydziałów zajmujących się problematyka Finansowych Instrumentów Wspierania Rybołówstwa dla Nowych Krajów Członkowskich, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wspólnej Polityki Rybackiej na lata 2007-2014. Absolwent studiów inżynierskich w Akademii Roniczej w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz studiów podyplomowych w zakresie Integracji Europejskiej i kształcenia urzędników europejskich w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera.

Anna Misiak – doświadczenie w rozliczaniu projektów i prowadzeniu pełnej dokumentacji księgowej projektów unijnych, przygotowanie dokumentacji do kontroli, przygotowanie raportów i sprawozdań, pzede wszystkim w ramach: PO Kapitał Ludzki Działanie 8.1.1, PO Innowacyjna Gospodarka Działania 6.1, 8.1, 8.2, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Szwajcarski Mechanizm Finansowy.

Izabela Szeląg -Doświadczenie w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych do konkursów gratowych dla organizacji pozarządowych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, RITA Program Przeminy w Regionie; Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Doświadczenie rozliczaniu i prowadzeniu dokumentacji projektów (wnioski o płatność, wyłonienia wykonawców, sprawozdania z realizacji projektów, korespondencja z instytucjami) w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Zakres tematyczny projektów: projekty społeczne o charakterze edukacyjnym, projekty społeczne o charakterze monitoringu obywatelskiego.

Bartosz Wilk – doświadczenie w prowadzeniu projektów w szeregu organizacji pozarządowych i branży e-commerce. Zakres tematyczny: komercjalizacja nowych rozwiązań technologicznych i innowacji: start-upy, nowe media, nowe technologie, e-commerce, public relations. Absolwent kierunku socjologia: komunikacja społeczna i multimedia oraz kursu menadżer ds. komercjalizacji innowacji.

Categories