Menu

Zapytania

Firma Omni Research & Development Sp. z o.o. niniejszym informuje o otwarciu postępowania wyboru Wykonawcy
w odniesieniu do zamówienia planowanego do realizacji w ramach projektu, który ubiega się o dofinansowanie
ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania
2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Zapytanie – Bon na innowacje – OMNI Research & Development sp. z o.o.

Formularz ofertowy – wzór